Фотоволтаични модули

Човечеството ще се изправя пред един голям проблем, който е свързан с консумацията на електрическа енергия. Суровините за производството на ток са на изчерпване, което води до увеличаване цената на тока за потребление. В същото време има замърсяване на околната среда при това производство. Затова се обръща все по-голямо внимание на производството на ток от възобновяеми енергийни източници. Един от начините за производство на електрическа енергия от ВЕИ е чрез фотоволтаични панели. Тази произведена енергия е екологично чиста, не замърсява околната среда. При нейното производство не се отделят вредни емисии. При тях се използва слънчевата енергия за производство на електричество. Използват се основно силициеви кристали. Системите могат да се използват както за частни домове, така и за промишлени цели. Според българското законодателство, всеки притежаващ фотоволтаична система за производство на електроенергия, може да продава тази елелтрическа енергия на енергоразпределителните дружества в страната. Също така има субсидиране от държавата за изпълнение на фотоволтаични системи, по европейските фондове и програми. Развитието на тези системи ще се развива все повече и повече.

Фотоволтаичните системи могат да осигуряват частично или изцяло енергията на едно домакинство, в зависимост от броя ( съответно площта) на инсталираните модули. С инсталиране на акумулатори се съхранява електрическата енергия за времето когато панелите произвеждат електрически ток, а той не се потребява. Потребителя може да използва енергия от фотоволтаичните панели или от електроразпределителната мрежа в зависимост от това кога тази енергия е налична от панелите или не получава електрозахранване от тях. Това гарантира относителна независимост и икономия на електричество за потребителя.