Енергийна независимост

Слънцето е източник на живот за целия свят, доставяйки годишно повече от 1,7.10 MW,което отговаря на 5 милиона тона въглища и е 10000 пъти повече от общата енергия консумирана от човечеството за година.От отдавна енергията на изчерпаемите източници произвежда енергия ,която влияе отрицателно на атмосферата и въздуха,на флората и фауната и още нещо много важно , че всъщност не е неизчерпаем а и на този горещ проблем ще трябва човечеството да обърне сериозно внимание.С разработването от нас технологиите свързани със слънчевата енергия нарастването на опита в оползотворяването и,се доказва,че тя може да покрие енергийните нужди на човечеството и става все по-популярна.Използването на слънчевата енергия играе важна роля не само за запазването на другите ресурси,но и дава очевидни икономически печалби .
Според съвременните схващания външната частна атмосферата на Слънцето образува слънчева корона с температура около 1 000 000 0С . Но излъчващата повърхност е тази с температура 6000 0С. Излъчварелната способност на тази повърхност е около 80 000 kWh/m2 .Слънчевата енергия , която достига Земята годишно ,е около 1000 000 000 000 000 MWh и е около 20 000 пъти повече от общото потребление на енергия в света.
На външната страна на атмосферата на Земята интензитетът на слънчевото лъчение е около 1360 W/m2. Той зависи от броя на слънчевите петна на повърхността на Слънцето. Измервани са и върхови стойности и над 2100 W/m2 .
При благоприятни условия могат да се достигнат стойности 950-1100 W/m2.


Годишно количество на ССР (сумарна слънчева радиация) постъпваща на 1 кв.м. за района на България.
При постоянно повишаващите се цени на всички изчерпаеми енергоизточници, използването на възобновяемите енергийни източници придобива все по-голямо приложение. Едно от предимствата в използването на тези източници е в безплатния консуматив. Именно това увеличаване на ток, бензин, газ, нафта, въглища и т.н. допринася за още по-бързото изплащане на системи изградени със слънчеви колектори.